GDPR

Informační povinnost správce


V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů a platné legislativy ČR (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak Rybka Neratovice, poskytovatel sociálních služeb, zpracovává vaše osobní údaje.

Správce vašich osobních údajů:

Rybka Neratovice, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Tovární 122, 277 11 Neratovice

IČO: 71209310
zastoupený: Ing. Ivetou Blažkovou

Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje získané od subjektu údajů jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy anebo z důvodu oprávněného zájmu.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, seřazení, omezení, výmaz.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

Za tímto účelem máme v listinné i elektronické podobě zpracovaný přehled jednotlivých lhůt, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy.

Není-li ji možné určit dobu, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, v souladu se Zákonem číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, budou subjektu údajů sdělena kritéria použitá pro stanovení této doby.

Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům.
 • Právo na opravu.
 • Právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Právo na námitku.

Právo na přístup k osobním údajům

Občan má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účely zpracování.
 • Kategorie dotčených osobních údajů.
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.
 • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.
 • Právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud úřad takové zpracování provádí a v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro občana.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz /být zapomenut/

Dále máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se občana týkají. Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas.
 • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

K vymazání osobních údajů občana nemůže dojít, pokud je zpracování údajů nezbytné

 • Pro výkon práva na svobodu projevu a informace.
 • Pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu; při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
 • Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.
 • Pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely.
 • Pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Občan má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • Občan popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze

 • Se souhlasem občana nebo z důvodu určení.
 • Z důvodu výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
 • Z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo předat vaše údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 • Zpracování je založeno na souhlasu.
 • Zpracování se provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku

Občan má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají při zachování postupu dle Nařízení GDPR.

¨

V souladu s článkem 37 odst. 7 Nařízení GDPR zveřejňuje správce kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů : kwestern@seznam.cz

Rybka p.o., Tovární 122, 277 11 Neratovice
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky